REGISTRACIJA

Laimėtojų sąrašas

Data Vardas, Pavardė Kvito numeris:
200 EUR:
2021-05-03 Laimutė Karaškienė 376/1938
2021-04-01 Aušra Purvienė 00136637
2021-03-01 Erika Škėmienė 12/118496

AKCIJOS „PIENIŲ VASARA“ TAISYKLĖS

1. Bendrosios sąlygos

įmonės kodas 302564077, buveinės adresas: T.Ivanausko g. 125-2, LT-46303 Kaunas (toliau tekste – Organizatorius), veikianti SIA „Magnet Promotions“, įmonės kodas 40003639069, buveinės adresas: Pūces 31-5, LV-1082, Ryga, Latvija, užsakymu.

1.2. Akcijoje dalyvauja margarinas „Pienių vasara Classic“ ir margarinas „Pienių vasara su sviestu“ (toliau tekste – „Akcijos produktai“)

1.3. Ši Akcija vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2021.02.01 – 2021.04.30 imtinai (toliau tekste – Akcijos laikotarpis).

1.4. Teisę dalyvauti Akcijoje turi visi asmenys, išskyrus Akcijos taisyklių

1.5 ir 1.6 punktuose numatytas išimtis, kurie Akcijos metu Lietuvos

Respublikos teritorijoje įsigijo bet kurį iš Akcijos produktų.

1.5. Akcijoje negali dalyvauti jaunesni nei 14 metų asmenys. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų ar globėjų sutikimu. Jaunesnis nei 18 metų asmuo registruodamasis dalyvauti Akcijoje turi turėti tėvų ar globėjų sutikimą ir patvirtinti, kad tėvai ar globėjai susipažino su Akcijos taisyklėmis.

1.6. Akcijoje negali dalyvauti UAB ,,FOSLITA“, SIA „MAGNET PROMOTIONS“,

darbuotojai, jų šeimos nariai, kiti asmenys, susiję su akcijos organizavimu.

1.7. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi įsigyti bet kurį Akcijos

produktą ir registruoti pirkimo kvitą internetinėje svetainėje

www.pieniuvasaras.lt Akcijos laikotarpiu.

2. Prizai

2.1. Piniginiai prizai – 3 prizai po 200 EUR;

3. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

3.1. Vienas pirkimo kvitas, kuriame yra nurodytas bent vienas Akcijos

produktas, gali būti užregistruotas tik vieną kartą. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bet kurį Akcijos produktą ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.

3.2. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2021-02-01 00.01 val. iki

2021-04-30 23.59 val.

3.3. Dalyvis nemokamai registruojamas, jam užpildžius registracijos formą internetinėje svetainėje www.pieniuvasaras.lt, nurodant vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį, amžių, miestą dalyvio telefono numerį ir el. pašto adresą.

3.4. Registruojantis punkte 3.3. nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.

3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.

3.6. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu vykstant Akcijai, t. y. nuo 2021-02-01 iki 2021-04-30 (imtinai), gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti.

3.7. Gavus Akcijos dalyvio prašymą nutraukti Akcijos dalyvio asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis daugiau nedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į prizus.

3.8. Dėl galimų ginčų ar sukčiavimo prevencijos pirkimo kvitus būtina

išsaugoti iki prizų atsiėmimo momento.

4. Laimėtojų išrinkimas ir informavimas, prizų atsiėmimas

4.1. Akcijos laimėtojai bus renkami 3 kartus atsitiktinės atrankos būdu:

4.1.1. 2021-03-01 – prizų traukime dalyvauja visi Akcijoje 2021-02-01 00.01 val. – 2021-02-28 23.59 val. užsiregistravę dalyviai. Bus traukiamas pirmojo piniginio (200 EUR) prizo laimėtojas.

4.1.2. 2021-04-1– prizų traukime dalyvauja visi Akcijoje 2021-03-01 00.01 val. – 2021-03-31 23.59 val. užsiregistravę dalyviai. Bus traukiamas antrojo piniginio (200 EUR) prizo laimėtojas.

4.1.3. 2021-05-03 – prizų traukime dalyvauja visi Akcijoje 2021-04-01 00.01 val. – 2021-04-30 23.59 val. užsiregistravę dalyviai. Bus traukiamas trečiojo piniginio (200 EUR) prizo laimėtojas.

4.2. Laimėtojai bus paskelbti www.pieniuvasaras.lt svetainėje kitą dieną po traukimo iki 23.59 val.

4.3. Galutinis Akcijos laimėtojų sąrašas bus paskelbtas internetinėje

svetainėje www.pieniuvasaras.lt iki 2021-05-03.

4.4. Su visais asmenimis, laimėjusiais punktuose 2.1., 2.2. nurodytus

prizus, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio

nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu, sutarta dėl prizo atsiėmimo vietos ir laiko per 7 d. d. po laimėtojų paskelbimo internetinėje

svetainėje.

4.5. Akcijos dalyviai, laimėję piniginį prizą, turės pateikti asmens

tapatybę patvirtinantį dokumentą, pirkimo kvitą bei savo banko duomenis,

reikalingus atlikti bankiniam pavedimui.

4.6. Iki 2021-05-15 neatsiimti ir nepanaudoti prizai nekompensuojami ir

lieka Organizatoriaus nuosavybe.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos

priklausančios išlaidos (pvz.: kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).

5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Visi skundai dėl šios Akcijos turi būti pareikšti raštu, aiškiai nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Skundas turi būti siunčiamas Akcijos

Organizatoriui UAB ,,Foslita“, adresu: T.Ivanausko g. 125-2, LT-46303, Kaunas, iki 2020-06-15 (laiško siuntimo data ant pašto voko). Akcijos

Organizatorius peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia atsakymą.

7. Galutiniai terminai ir sąlygos

7.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.

7.2. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš

anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.

7.3. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.pieniuvasaras.lt